Foreningens øverste myndighet

GENERALFORSAMLINGEN AVHOLDES HVERT ÅR INNEN UTGANGEN AV APRIL

Dette fremgår av vedtektenes § 4, hvor det står:

§ 4. GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av april. Innkalling skjer med fire ukers varsel. På generalforsamlingen fremlegges revidert regnskap og årsberetning. Forslag som ønskes behandles på generalforsamlingen, herunder vedtetsendringer, må være styret i hende senest tre uker før generalforsamlingen

Generalforsamlingen avgjør alle saker, bortsett fra endring av disse vedtekter og oppløsning av foreningen, med simpelt flertall. Vedtektsendring og vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall.

Bare medlemmer som har betalt kontingent og møter personlig på generalforsamlingen har stemmerett. Her er det gjort et unntak for årets generalforsamling (2018), ved at også medlemmer som ikke har betalt årets kontingent vil få anledning til å møte og avgi sin stemme.


 Publisert: 2018-04-08


 

MERK: I mange frivillige organisasjoner kalles den øverste myndigheten gjerne årsmøte eller landsmøte.